प्रवेश पात्रता

महाविद्यालयात ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. महाराष्ट्र विनानुदान अध्यापक महाविद्यालय संस्थाचालक असोशिएशन, पुणे यांच्यामार्फत सामायिक परीक्षा (सीईटी ) घेऊन प्रवेश दिले जातात. पुणे विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषानुसार पात्रता ठरविली जाते. महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाचे माध्यम हे मराठी आहे.

News

प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

State Level Seminar.Friday,29-Dec-2017


Videos